Condicions d'ús

Aquestes Condicions d'Ús (d'ara endavant, “Condicions d'Ús”), juntament amb la Política de privadesa i galetes (cookies), regeix l'accés i la utilització d'aquest lloc web (d'ara endavant, “el Lloc Web”).

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc Web (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació íntegra d'aquestes Condicions d'Ús. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions de Ús, l'usuari ha d'abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

 

Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix la legislació aplicable, a continuació s'assenyala la informació general del Lloc Web:

Titular: Enzyme Advising Group (d'ara endavant, “Enzyme”).

Domicili social: Passeig de Gràcia,17, 4a planta 08007 Barcelona (Espanya)

NIF: B64755424

Email: compliance@enzymeadvisinggroup.com

Telèfon: + 34 902 026 289

 

Normes d'utilització del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en aquestes Condicions d'Ús. Així mateix, s'obliga a fer-ne un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, fitxers de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions d'Ús. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per fer-ho.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre per accedir als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web que ho requereixin.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'Usuari s'obliga a mantenir completament indemne a Enzyme davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se Enzyme, a més, dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Exclusió de responsabilitat

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a Enzyme l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

Enzyme no es responsabilitza dels danys produïts al programari i/o equips informàtics de l'Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web o la navegació pel mateix.

Enzyme no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

 

Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Enzyme només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a Enzyme, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a Enzyme l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre Enzyme i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d'Enzyme amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats.

A menys que s'indiqui expressament el contrari al Lloc Web, Enzyme no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent-hi qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Enzyme.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual d'Enzyme o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

L'Usuari manifesta ser l'únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (d'ara endavant, “els Continguts”) que publiqui al Lloc Web o enviï a través del mateix, garantint que l'ús dels mateixos al Lloc Web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests continguts, l'Usuari cedeix gratuïtament a Enzyme els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d'explotació existents fins a la data d'acceptació d'aquestes Condicions d'Ús. Aquesta cessió s'efectua per a l'àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l'usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de mort.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al Lloc Web són titularitat d'Enzyme o tercers, sense que es pugui entendre atribuït a l'Usuari cap dret sobre aquests.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions d'Ús fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions de Ús en tota la resta i considerant-se aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions d'Ús es regiran i s'interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre Enzyme i l'Usuari, seran competents els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​llevat que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.